Uus Riigi õigusabi Osutaja Nimetatakse Kohtu

Kohus peab kõiki riigi õigusabi andmise eeldusi kontrollima, kui õigusabi taotletakse esindamiseks täitemenetluses enam kui ühe aasta möödumisel menetluses tehtud lahendi jõustumisest. Samaaegselt määrab kohus käesoleva seaduse §-s 25 ettenähtud korras kindlaks riigi õigusabi saaja kohustuse hüvitada riigile täielikult või osaliselt advokaadile makstav summa. Menetlusabi andmise lõpetamisel lähtutakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s sätestatust.

Advokatuuri nimetatud advokaat kohustub asuma viivitamata riigi õigusabi osutama ja korraldama oma tegevuse selliselt, et tal oleks võimalik õigeaegselt osaleda menetlustoimingutes. Kahtluse korral võib nõuda advokaadi nimetamise kohta kinnitust advokatuurilt. Riigi õigusabi infosüsteemi põhimääruse kehtestab Eesti Advokatuuri juhatus.

Kui riigi õigusabi saaja taotleb seadusega vastuolus oleva huvi kaitset või kui riigi õigusabi saaja väidetav nõue ei põhine seadusel või kui puudub protsessuaalne võimalus kaitsta riigi õigusabi saaja õigusi ja huve, piirdub riigi õigusabi osutamine sellega, et advokaat põhjendab kirjalikult nimetatud asjaolusid riigi õigusabi saajale.

Kui riigi õigusabi osutamise lõpetamises ei ole süüdi riigi õigusabi saaja või kui advokaadi osavõtt menetlusest on seaduse järgi kohustuslik, siis nimetab advokatuuri juhatus viivitamata uue riigi õigusabi osutava advokaadi. See tasu arvatakse riigi õigusabi saaja hüvitamiskohustuse hulka. Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel lõpetatud õigusteenuse osutamisega seotud riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude hüvitamisest riigi õigusabi saajat ei vabastata.

Uus riigi õigusabi osutaja nimetatakse kohtu, prokuratuuri või uurimisasutuse määruse alusel käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud korras. Sellisel juhul otsustab kohus, prokuratuur või uurimisasutus endisele riigi õigusabi osutajale hüvitatava riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude suuruse. Uus riigi õigusabi osutaja nimetatakse käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud korras. Kohus võib eelnevalt nõuda riigi õigusabi saajalt ja advokaadilt selgituse esitamist.

Kohus edastab advokaadi riigi õigusabi osutamisest kõrvaldamise määruse advokatuurile aukohtumenetluse algatamiseks ning vajaduse korral uue riigi õigusabi osutaja nimetamiseks. Senisele riigi õigusabi osutajale makstakse riigi õigusabi tasu vastavalt tehtud tööle ning hüvitatakse tema kantud riigi õigusabi kulud. Samal ajal me arutame seda, kust leida 10 miljonit selleks, et toetada haigekassat.

On selge, et see omakorda pärsib riigi võimekust laenude abil ehitada muid vajalikke objekte, näiteks kiirteid, Saaremaa silda, riigikaitselist taristut, energeetikaga seotud kiirteid ja taristut, sisemaiseid raudteid, haridus- ja kultuuriobjekte jne. Samuti tõusevad Rail Balticu ehitamise perioodil massiliselt kasutatavate materjalide hinnad ehk siis kogu Eestis tõusevad kinnisvara kulud.

Samal ajal juhin tähelepanu, et EL-ist ei anna keegi ei anna garantiid, et järgmises eelarves tuleb raha kogu projektile samadel tingimustel nagu täna. Seega võib Eesti Rail Balticu arendamisel sattuda hiiglaslikku finantslõksu, mis hammustab Eesti riigi vahenditest sellised summad, mida Rail Balticut läbi suruvad poliitikud peavad elu lõpuni häbenema.

Kordan teiste sõnadega, on reaalne oht, et Rail Balticu lõplikuks valmimiseks peab Eesti riik oma rahakotti kergendama kaks korda rohkem, kui me täna ette näeme. Mis puudutab Rail Balticu planeeritavaid tulusid, siis kujukaks näiteks äriplaani puudumisest on asjaolu, et veel pool aastat tagasi toodud 15 miljoni kauba vedu aastas on nüüdseks muutunud 5,6 miljoni tonni veoks aastas, kusjuures see maht pidavat tagama Rail Balticu kasumlikkuse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *